Mutlu Şirinler Çocuk Yuvası

Ana SayfaHakkımızdaFotoğraflarımızHedeflerimizİletişim

Mutlu Şirinler Çocuk Yuvası
   Ana Sayfa
   Hakkımızda
   Eğitim İlkeleri
   Etkinliklerimiz
   Eğitim Programımız
   Merak Edilenler
   Fotoğraflarımız
   Hedeflerimiz
   Bülten
   Eğitim Felsefemiz
   İletişim
 
 
 
 
 - Etkinliklerimiz
- Serbest Zaman Etkinlikleri: Öğretmenin çocukların bireysel özellikleri ve ilgilerine göre çok sayıda seçeneği aynı anda sunduğu etkinliklerdir. Serbest zaman diliminde çocuklar yetişkin yönlendirmesi olmadan kendi ilgileri doğrultusunda oynayacakları köşeleri ve oyun arkadaşlarını seçerler. “Köşelerde Oyun” olarak da isimlendirilen serbest zaman etkinlikleri çocuk oyunlarından “yapılandırılmamış oyun” kategorisi içinde değerlendirilmektedir.

  - Ritmik Jimnastik: Yaşlarının fiziksel gelişim özellikleri dikkate alınarak çocukların, öğretmenleri tarafından gruplar halinde haftanın belli gün ve saatlerinde uyguladıkları bu etkinliğin temel amacı, çocuklarımızın küçük ve büyük kas gelişimlerini, denge ve koordinasyonlarını yaşlarına uygun olarak geliştirebilmek, spora karşı ilgi aşılamaktır. Program, çeşitli oyunlar ve yarışmalarla desteklenir.
 
  - Fen ve Matematik: Çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Bu etkinlikler; deneyler, mutfak çalışmaları, doğa gezileri ve yürüyüşleri, piknikler, bilim adamı ve kaynak kişileri konuk olarak çağırma aracılığıyla çocuklara araç gereçleri tanıma ve kullanma becerileri kazandırmak, keşifler ve icatlar hakkında çocuklarda merak uyandırmak, çevre hakkında bilgi sahibi kılmak, doğayı ve doğadaki canlı ve cansız varlıkları tanıtmaya, sevdirmeye ve korumaya yönelik bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla yapılır.
 
   - Müzik: Müzik etkinlikleri günlük planda yer alan diğer etkinliklerden ayrı olarak ve kimi zaman birlikte kullanılır. Dinleme ve sesleri ayırt etme çalışmaları, nefes çalışmaları, ritm çalgıları ile ritm tutma, şarkı ve rondlarla şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma ve çeşitli işitsel algı etkinliklerini içerir.

   - Oyun ve Hareket: Okul öncesi çocuğunun temel gereksinimlerinden biri de harekettir. Çocukların hareket gereksinimleri oyun etkinlikleri sırasında doğal olarak karşılanır. Ancak, programda yer alan psikomotor alandaki amaçlara ulaşmak için özellikle planlanmış beden eğitimi çalışmalarının hareket gelişimi yapılmasına da önem verilir. Bu çalışmalar beden koordinasyonu, denge, hız, güç vb. etkinlikleri içerir. Ayrıca bu kapsamda anılması gereken bir diğer çalışma da “yapılandırılmış oyun”dur. Herhangi bir materyalle oynanan, kuralları önceden belirlenmiş olan ya da öğretmenin belli bir amaç ya da kazanıma ulaşmak için
başlattığı ve süreçte öğretmenin ve çocuğun aktif olduğu sınıf içinde ya da bahçede oynanan oyunlar “yapılandırılmış oyun”dur.

   - Dil Etkinlikleri: Dil etkinlikleri içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pantomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb. yer almaktadır. Dil etkinlikleri sırasında çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanmasının yanı sıra sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durulması gerekmektedir.
 
   - Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları:
Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermekte, asla okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Okumayazmaya hazırlık çalışmaları yalnızca son aylara yoğunlaştırılmamakta, tüm yıl içinde, çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Aşağıda verilen çalışmalar genel olarak ilköğretime ve özel olarak okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının bir bölümünü oluşturmaktadır:
        1. Görsel algılama çalışmaları
            - El-göz koordinasyonu
            - Şekil-zemin ayrımı
            - Şekil sabitliği
            - Mekânda konum
            - Mekânsal ilişkiler
        2. İşitsel algı çalışmaları ( Fonolojik duyarlılık )
            - Dinleme
            - Konuşma
            - Sesleri ayırt etme
            - Seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme

        3. Dikkat ve bellek çalışmaları
        4. Temel kavram çalışmaları
        5. Problem çözme çalışmaları
        6. El becerisi çalışmaları (çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.)
        7. Özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları
        8. Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları

   - Drama: Sosyal, ahlâkî, evrensel ve soyut kavramları deneyerek öğrenmek ve anlamlandırma amaçlı bu çalışmalar çeşitli kaynaşma-ısınma çalışmaları, pantomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden oluşur. Çocukların beş duyusunu aktif olarak kullanabildiği, aktif öğrenmenin gerçekleştiği bu yöntemle öğrencilerin gelişimlerine olumlu katkılarda bulunulur. Yaratıcı drama; Öğrencilerin aktif öğrenme ortamı içinde yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefleyen dramadır. Bu yöntem problemlerin tek bir çözümü olduğunu reddeder, bir problemin birçok çözümü olabileceğini öğrenciye kazandırır.

   - Sanat Etkinlikleri: Sanat çalışmalarından eğitim programındaki amaç ve kazanımlara ulaşmada teknik olarak yararlanıldığı gibi, gün içinde çeşitli şekillerde çocuklar için etkili bir öğrenme fırsatı olarak da kullanılır. Çok sayıda sanatsal teknik kullanılarak yapılabilecek çalışmalar, günlük plan içinde yer alır. Sanat çalışmaları yalnızca serbest zamanda yapılan etkinlikler değildir. Bazen tek başına bir sanat çalışması yapılabildiği gibi bazen de diğer etkinliklerin tamamlayıcısı olarak yapılabilir.

   - Bilgisayar: Bilgisayar eğitimi haftanın belirli gün ve saatlerinde uzman öğretmenin rehberliğinde uygulanır. Programın temel amacı bilgisayarın kısımlarını ve özelliklerini kavrayabilmek, mouse ve klavyeyi doğru ve amaca yönelik kullanabilmek, dosya açabilmek, çıktı alabilmek vs. bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. Bu uygulamalar, eğitim programının içerdiği konu ve kavramlar paralelinde yapılarak, görsel ve işitsel pekiştirici bir boyut kazanır. Tüm bu çalışmalar aynı zamanda çocuğun konsantrasyonunu, el/göz koordinasyonunu,
algılama ve problem çözme yeteneğini geliştirir.

  - Geziler: Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, meslekî ve güncel önem taşıyan her mekân çocuk için doğal öğrenme alanıdır. Bu alanlar; içinde bulunulan yörenin tarihî bir binası, müzesi, bir ressamın sanat atölyesi, matbaa, fabrika vb. olabilir. Eğitim programlarının içerdiği konular ve kavramları pekiştirmek, olumlu sosyal ve toplumsal davranışları geliştirmek amacı ile yapılan alan gezileri, çocukların araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde
gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla da yapılır. Ayrıca evlere de geziler düzenlenir. Bu geziler daha ziyade sosyal gelişim amaçlı geziler olup, okul/aile işbirliği içerisinde gerçekleştirilir. Küçük gruplar halinde uygulanan bu ziyaretler, çocukların öğrendikleri doğru davranışları, basit toplum ve görgü kurallarını, okul dışındaki değişik ortamlarda da uygulayabilmelerini sağlamak, ev sahibi ve misafir rolleri içinde karşılıklı sevgi/
saygı içinde paylaşmayı pekiştirebilmek amacıyla yapılır.

   - Satranç: Özel satranç öğretmeni rehberliğinde haftanın belirli gün ve saatlerinde yer alan bu etkinliğin temel amacı, çocukların muhakeme ve problem çözme yeteneğini geliştirmek, konsantrasyon sürelerini arttırmak, ileriyi görebilmelerini, zorluklara karşı mücadele edebilmelerini sağlamak, özgüvenlerini ve rekabet yeteneklerini geliştirmektir.

Eğitsel Sosyal Etkinlikler
Çocukların bağımsızlıklarını, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek, çok yönlü bir gelişimi desteklemek için sınıfın ve okulun dışında bir takım etkinliklerde yer almaları önemlidir. Okul ile yaşanılan çevre arasındaki ilişkiyi keşfettirmek, toplumsal yaşama dair deneyimlerini arttırmak için çocukların ilgi alanlarına, yaş ve gelişim özelliklerine uygun olan etkinliklere katılmaları desteklenir. Tiyatro hazırlıklarını izleme ve tiyatrocularla sohbetten sonra tiyatroyu izleme, bir sanat etkinliğini izleme ve sanatçılarla sohbet etme, kitap fuarını ziyaret ederek sevdiği kitabın yazarı ile buluşma vb. etkinlikler gerçekleştirilir. Sınıf Düzeni-Fiziksel Mekân Öğrenme çevresinin düzeni çocukların yaptığı hemen hemen her şeyi etkiler. Sınıf düzeni çocukların tercihlerini belirleyip ona göre davranabileceği, uyarıcı ama düzenli bir çevrede daha iyi öğrendikleri inancını yansıtır. Sınıf iyi tanımlanmış çalışma köşelerine bölünmüştür. El altında pek çok malzeme vardır ve her köşedeki malzemeler belirli bir mantık içinde yerleştirilmiştir. Malzemeler mantıklı bir biçimde yerleştirildiğinden çocuklar bağımsız olarak hareket edebilirler ve mekâna oldukça hâkimdirler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Mutlu Şirinler Çocuk Evleri’nde rehberlik hizmetleri sınıfın içinde çocukları daha yakından tanıyan sınıf öğretmeni ile rehber öğretmenin birlikte çalışması ile sürdürülür. Rehberlik hizmetlerinin amaçları şu şekilde sıralanır:
   1. Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel ve dil gelişimlerini izlemek, değerlendirmek, desteklemek, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirleyerek gelişimlerine destek olmak,
   2. Gelişim alanlarındaki problem durumlarını tespit etmek, bunlara karşı önlemler alıp, çalışmalar yapmak,
   3. Temel alışkanlıkların kazandırılmasında yaşanan zorlukların giderilmesine yardımcı olmak,
   4. Benlik gelişiminin sağlanmasına destek olmak,
   5. Empati ve iletişim geliştirmelerini desteklemek,
   6. Duygularını tanıma ve tanımlama, bunları en uygun yollarla ifade edilmesine yardımcı olmak,
   7. Problem çözme becerilerine destek olmak,
   8. Sağlıklı iletişim becerileri kazandırmak,
   9. Sosyal becerileri geliştirmek,
   10. Çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak,
   11. Aile ile çocuklar arasında etkili bir dil geliştirilmesine yardımcı olmak.

 

 
Yeni Sayfa 1